Všeobecné obchodné podmienky

PREAMBULA

 1. Prevádzkovateľom webového portálu “spapaj.to“ je spoločnosť
  Proudly.digital s.r.o., so sídlom: Kopčianska 89, 851 01 Bratislava, IČO: 53 951 247, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 154135/B. (Ďalej len ako „prevádzkovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare).
 2. Prevádzkovateľ vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky pre usmernenie prístupu a používania webového portálu „spapaj.to“ (všeobecné obchodné podmienky ďalej len ako „VOP“).

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Prevádzkovateľ prevádzkuje portál „spapaj.to“ (ďalej len ako „portál“) za účelom sprostredkovania nákupu tovarov, výrobkov a služieb.
 2. Prevádzkovateľ prenajíma miesto na portáli poskytovateľovi služby, tak aby poskytovateľ poskytoval svoje produkty, výrobky alebo služby svojmu zákazníkovi prostredníctvom portálu.
 3. Prevádzkovateľ uzatvára zmluvy s tretími osobami, pre nákup tovaru, výrobkov a služieb za účelom nákupu tovaru u poskytovateľa týmito tretími osobami, t. j. sprostredkúva tretím osobám nákup u poskytovateľa (ďalej tretie osoby, ako „Zákazníci“ v príslušnom gramatickom tvare).
 4. Prevádzkovateľ zabezpečuje spolu s prenajatým miestom na webovom portáli objednávkový formulár a webový priestor pre objednanie tovaru, služby alebo výrobku priamo na webovom sídle poskytovateľa s názvom domény poskytovateľa, no s umiestnením loga prevádzkovateľa.


II. PRENAJATÉ MIESTO NA PORTÁLY

 1. Prevádzkovateľ prenajíma poskytovateľovi miesto na webovom portáli.
 2. Poskytovateľ je povinný zadať informáciu s názvom prevádzky, so svojimi identifikačnými údajmi, umiestnením prevádzky a kontaktnými údajmi.
 3. Pojmom kontaktné údaje rozumieme e-mail a telefónne číslo na osobu, ktorá zodpovedá za dodanie objednaného tovaru, služby alebo výrobku zákazníkovi a reklamácie.
 4. Poskytovateľ je oprávnený meniť informácie o ponúkaných službách, výrobkoch alebo tovare cez administráciu prevádzkovateľa.

III. ADMINISTRÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA

 1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť poskytovateľovi administráciu časti portálu, ktorú ma prenajatú.
 2. Prevádzkovateľ je povinný umožniť poskytovateľovi miesto na webovom portáli tak, aby si informácie mohol upraviť podľa vlastných potrieb.
 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť administráciu prostredníctvom prihlasovacích údajov tak, aby k administrácií nemali prístup neautorizované osoby.
 4. Prevádzkovateľ poskytuje poskytovateľovi správu prenajatého miesta v nasledovnom rozsahu:
  1. 1. Vyhotovenie položiek ponúkaných služieb, tovarov a výrobkov.
  2. 2. Vyhotovenie cien za jednotlivé tovary, služby a výrobky.
  3. 3. Zadanie miest na ktoré sa tovar, výrobok alebo služba môže dodať.
  4. 4. Zadanie ceny za ktorú sa objednaný tovar, služba alebo výrobok dodá.
  5. 5. Sledovanie objednávok prijatých cez webový portál, meniť ich stav spracovania a to najmä meniť ich stav na prijatú alebo zamietnutú objednávku. Meniť čas, alebo spôsob dodania vzhľadom na aktuálnu dostupnosť ponúkaných tovarov a služieb.
  6. 6. Storno objednávky, prípadné vrátenie platby a poskytnutie zľavy.

IV. UZATVORENIE ZMLUVY

 1. Uzatvorením zmluvy sa zo strany zákazníka rozumie vyhotovenie objednávky na webovom portáli.
 2. Prevádzkovateľ je povinný odovzdať informáciu o uzatvorení zmluvy zo strany zákazníka k poskytovateľovi.
 3. Prevádzkovateľ poskytuje informáciu poskytovateľovi prostredníctvom administrácie webového portálu, alebo prostredníctvom objednávkového terminálu.
 4. Poskytovateľ je povinný vydať jednoznačné vyjadrenie o prijatí, alebo zamietnutí objednávky.
 5. Poskytovateľ svoje vyjadrenie zadá prijatím alebo zamietnutím objednávky vo webovej administrácií alebo pomocou mobilného terminálu.
 6. Poskytovateľ sa zaväzuje v prípade prijatia objednávky dodať tovar, službu alebo výrobok zákazníkovi podľa údajov zadaných v objednávke.
 7. Uzatvorením zmluvy zo strany prevádzkovateľa sa rozumie prijatie objednávky poskytovateľom.
 8. Prevádzkovateľ je povinný informovať zákazníka o uzatvorení zmluvy prostredníctvom notifikačného e-mailu. V prípade že poskytovateľ využíva službu „SMS – notifikácia“ je povinný zaslať zákazníkovi aj notifikačnú SMS o potvrdení objednávky a uzatvorení zmluvy.
 9. Za porušenie zmluvy zodpovedá svojim potvrdením objednávky a údajov v nej výlučne poskytovateľ.
 10. Pri porušení zmluvy, nesprávnom dodaní tovaru, služby alebo výrobku je zodpovednou osobou poskytovateľ na základe potvrdenia objednávky.
 11. Poskytovateľ je povinný pri porušení zmluvy svoju chybu napraviť.
 12. Prevádzkovateľ zodpovedá výlučne za správu portálu a odovzdanie informácie poskytovateľovi i zákazníkovi.
 13. Poskytovateľ je povinný pri dodaní tovaru odovzdať zákazníkovi daňový doklad, ktorým je blok z ORP pokladne, blok z VRP pokladne, alebo vystavená faktúra s potvrdením o prijatí platby.

V. SPÔSOB PEŇAŽNÉHO PLNENIA

 1. Možnosti peňažného plnenia zadáva poskytovateľ v administrácií a to z pravidla v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej brány.
 2. Platby online kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Barion. Informácie o kreditnej karte sa nedostanú k obchodníkovi. Poskytovateľ služieb Barion Payment Zrt je inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Maďarska a číslo jeho povolenia je H-EN-I-1064/2013

VI. RIEŠENIE PROBLÉMOV

 1. V prípade problémov s dodaním tovaru, služby alebo výrobku je zákazník oprávnený kontaktovať priamo poskytovateľa podľa článku II. Ods. 2. a 3. týchto všeobecných obchodných podmienok.
 2. V prípade nedoručenia informácie o stave objednávky, alebo nedostupnosti poskytovateľa je zákazník oprávnený kontaktovať prevádzkovateľa portálu na emailovej adrese info@spapaj.to.

VII. REKLAMÁCIA A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Zákazník si je vedomý, že využíva služby portálu výlučne za účelom sprostredkovania nákupu a odovzdania informácií medzi poskytovateľom a zákazníkom.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu vzniknutú priamo, nepriamo, alebo náhodne zo strany poskytovateľa tovaru, služby alebo výrobku.
 3. Prevádzkovateľ nesie zodpovednosť za neodovzdanie informácie o objednaní tovaru, služby alebo výrobku poskytovateľovi, prípadne nesprávne odovzdanie tejto informácie.
 4. Prevádzkovateľ nesie zodpovednosť za nefunkčnosť prenajatého priestoru na portáli v prípade, že túto nefunkčnosť zavinil.
 5. Poskytovateľ nesie zodpovednosť za neodovzdanie informácie zákazníkovi o prijatí, alebo zamietnutí objednávky.
 6. V prípade porušenia povinnosti prevádzkovateľa je zákazník oprávnený začať konať vo veci reklamácie alebo odstúpenia od zmluvy so spoločnosťou Proudly.digital s.r.o. a to v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 7. V prípade nedodania objednávky, prípadne nesprávneho dodania objednávky je zákazník oprávnený kontaktovať poskytovateľa a začať konať vo veci reklamácie alebo odstúpenia od zmluvy a to v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.