Podmienky ochrany osobných údajov

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Proudly.digital s.r.o., IČO: 53 951 247, so sídlom Kopčianska 89, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka 154135/B (ďalej len: "správca").
 2. Kontaktné údaje správcu sú:

1. adresa: Kopčianska 89, 851 01 Bratislava

2. e-mail: info@spapaj.to

3. telefón: +421 905 264 195

 1. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.
 2. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.
 3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky:

1. meno a priezvisko

2. e-mailová adresa

3. dodacia adresa

4. telefónne číslo

 1. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné pre plnenie zmluvy.

III. DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

 1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 2. Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 3. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.
 4. Po zažiadaní identifikovateľnej osoby o zmazanie osobných údajov a zmazanie konta, tak vykoná prevádzkovateľ v lehote stanovenej zákonom.
 5. Prevádzkovateľ nezmaže údaje, potrebné na účely zákona 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ portálu v zmysle VOP spracováva osobné údaje zákazníka aj pre potreby poskytovateľa za účelom archivácie dokumentov podľa zákona 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

IV. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA SPRÁVCU)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, zaisťujúce služby prevádzkovanie zhromaždovacieho portálu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním zhromaždovacieho portálu, zaisťujúce marketingové služby.
 2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácie. Príjemca osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailových služieb a cloudových služieb.

V. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

1. Každý poskytovateľ podľa všeobecných obchodných podmienok portálu www.spapaj.to .

2. Spoločnosť zabezpečujúca marketing.

3. Ďalší poskytovateľ spracovateľských softwarových služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti správca nevyužíva.

VI. VAŠE PRÁVA

 1. Za podmienky prijatia v GDPR máte:

1. právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

2. právo poškodiť osobné údaje čl. 16 GDPR,

3. pravdepodobné obmedzenie spracovania čl. 18 GDPR,

4. právo na výmaz osobných údajov čl. 17 GDPR,

5. právo vzniesť námietku proti spracovaniu čl. 21 GDPR,

6. právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a právo na odvolanie súhlasu so spracovaním písomne alebo elektronicky, poštou alebo e-mailovým správcom uvedené v čl. III týchto podmienok.

7. Vaše práva na ochranu osobných údajov môžu byť porušené aj podľa zákona o ochrane osobných údajov.

VII. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Správca prehlasuje, že prijal použiteľnú technickú a organizačnú akciu k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prehlasuje, že prijal opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk, na ktorých má uložené osobné údaje
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len osoby ním poverené.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 1. Odosielaním objednávky z internetového objednávkového formuláru potvrdíte, že ste oboznámený s ochranou osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrknutím súhlasu prostredníctvom objednávkového formulára. Zaškrknutím poľa vyhlasujete, že ste oboznámený so spôsobom spracovania osobných údajov, a že s ním súhlasíte.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky meniť. Novú verziu ochrany osobných údajov zverejní na svojej webovej stránke.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť k 26. 07. 2021

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.